YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Suomen parapsykologinen tutkimusseura ry, Helsinki

Perustettu vuonna 1938
Yhdistyksen rek.n:o 35110
Postisiirtotilin n:o 94880-3


Yhdistyksen nimi on Suomen Parapsykologinen Tutkimusseura r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksellä on oikeus perustaa paikallisosastoja muille paikkakunnille Suomessa.


Yhdistyksen tarkoitus on tutkia parapsykologian alaan kuuluvia ilmiöitä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää parapsykologisia kokeita, kerää parapsykologisia ilmiöitä koskevia tietoja, julkaisee alaa käsittelevää kirjallisuutta, järjestää jäsenilleen harrastuspiirejä sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Yjdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamenttejä sekä omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita.

Yhdistys pyrkii parapsykologian tutkimukseen ja opetuksen ottamiseen Suomen korkeakoulujen ja tieteellisten seurojen tutkimus- ja opetusohjelmiin.


Jäsenet. Yhdistyksen jäsenet ovat henkilö- tai yhteisöjäseniä. Henkilöjäsenet ovat joko 1) vuosijäseniä, 2) pysyviä jäseniä tai 3) kunniajäseniä.
Yhteisöjäsenenä voi olla rekisteröity yhdistys tai oikeudellinen yhteisö.
1) Vuosijäsenet suorittavat vuotuisen, pysyvät jäsenet kertakaikkisen jäsenmaksun. Molempien maksujen suuruuden määrää vuosikokous.
2) Kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. 3) Yhteisöjäsenten jäsenmaksuista päättää johtokunta.


Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi tulla jokainen 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka suorittaa jäsenmaksun ja jonka johtokunta hyväksyy. Yhteisöjäseneksi voi tulla rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa jäsenmaksun ja jonka johtokunta hyväksyy. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon eroamisestaan kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Johtokunta voi erottaa jäsenen. Erottamispäätöstä on käsiteltävä kahdessa (2), ainakin kuukauden väliajoin pidettävässä johtokunnan kokouksessa.


Johtokunta. Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) jäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Johtokunnan puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa joka toinen vuosi ja muista johtokunnan jäenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee muut toimihenkilöt. Johtokunta on päätösvaltainen, mikäli läsnä on ainakin viisi (5) johtokunnan jäsentä. Mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei ole paikalla, johtokunta valitsee keskuudestaan jonkun jäsenensä puheenjohtajaksi. Johtokunnan kokouksesta pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat nimikirjoituksellaan. Pöytäkirja on luettava ja hyväksyttävä seuraavassa johtokunnan kokouksessa.


Kokoukset, Yhdistys kokoontuu kesäkuukausia lukuunottamatta, mikäli mahdollista, ainakin kerran kuukaudessa. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokouksiin ilmoittamalla jossakin Helsingin suomenkiellisessä päivälehdessä tai lähettämällä kirjallinen kokouskutsu postitse vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat. Kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Yhteisöjäsenten edustajilla on puhe- ja aloiteoikeus. Yhteisöjäsenen edustajan on esitettävä järjestönsä kokousta varten antama valtakirja. Jäsenkokouksella on lopullinen päätösvalta asioissa, jotka koskevat yhdityksen liittymistä jäseneksi kotimaisiin tai kansainvälisiin järjestöihin tai sellaisista eroamista.


Tilinpäätös. Tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Tilit on kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajille, joiden on palautettava ne johtokunnalle kirjallisen lausunnon kera vähintään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.


Vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi- tai helmikuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneinä ollessa joku johtokunnan jäsen avaa kokouksen;
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa. Mikäli pöytäkirjantarkastajat eivät toimi ääntenlaskijoina, valitaan lisäksi kaksi (2) ääntenlaskijaa;
4) käsitellään johtokunnan kertomus kuluneelta tilikaudelta;
5) käsitellään tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;
7) päätetään jäsenmaksun suuruudesta;
8) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle
toimikaudelle;
9) valitaan erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten tilalle uudet;
10) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa;
11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin kanssa, talousasioissa johtokunnan määräämä toimihenkilö yksin.

11§
Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen tarvitaan vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävän kokouksen päätös. Muutosehdotus tulee hyväksytyksi vain siinä tapauksessa, että se saa vähintään 2/3 annetuista äänistä. Jos tulee kysymys yhdistyksen purkamisesta, on asiaa käsiteltävä kuin sääntöjen muutosta, kuitenkin niin, että ensimmäinen kokous, jossa yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi, on vuosikokous. Purkamiskokouksessa on päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen; mahdolliseti lahjoitetut varat on käytettävä lahjoitusehtojen mukaisesti.

12§
Muutoin noudatetaan toiminnassa Suomen voimassaolevaa yhdistyslakia.